Aanspreeklikheid van gades vir huishoudelike benodigdhede.

 Aanspreeklikheid van gades vir huishoudelike benodigdhede.—(1)  Enige verhaalsreg wat een gade ingevolge die gemene reg of die een of ander wet wat by die inwerkingtreding van hierdie Wet van krag is of voor daardie inwerkingtreding van krag was, teen die ander gade mag hê ten aansien van bydraes gemaak vir benodigdhede vir die gades se gesamentlike huishouding, verval, behoudens die bepalings van subartikels (3) en (4), by dié inwerkingtreding.

(2)  ’n Gade wat voor of na die inwerkingtreding van hierdie Wet buite gemeenskap van goed getroud is, is verplig om ten opsigte van benodigdhede vir die gesamentlike huis- houding pro rata ooreenkomstig sy finansiële vermoë by te dra, en word geag aldus verplig te gewees het vir die tydperk vanaf die aanvang van sy huwelik tot by dié inwerkingtreding.

(3)  ’n Gade wat voor die inwerkingtreding van hierdie Wet buite gemeenskap van goed getroud is, het ’n verhaalsreg teen die ander gade vir sover hy ten opsigte van be- nodigdhede vir die gesamentlike huishouding meer bygedra het as waartoe hy ingevolge subartikel (2) verplig was.

(4)  By ontstentenis van ’n ooreenkoms tussen gades tot die teendeel, het ’n gade nie teen die ander gade met wie hy na die inwerkingtreding van hierdie Wet buite gemeenskap van goed getroud is ’n verhaalsreg met betrekking tot enige bydrae wat hy ten opsigte van benodigdhede vir die gesamentlike huishouding gemaak het nie.

(5)  Gades buite gemeenskap van goed getroud, is teenoor derdes gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik vir alle skulde deur die een of die ander van hulle ten opsigte van benodigdhede vir die gesamentlike huishouding aangegaan.

(6)  Subartikel (1) word nie uitgelê as sou dit aan ’n gade ’n reg verleen om enigiets terug te eis wat hy by die inwerkingtreding van hierdie Wet reeds ter voldoening van ’n verhaalsreg gepresteer het nie, en subartikel (3) word nie uitgelê as sou dit aan ’n gade ’n reg verleen om die verhaalsreg vermeld in daardie subartikel uit te oefen ten opsigte van enige tydperk met betrekking waartoe hy reeds ’n verhaalsreg op ’n ander grondslag uitgeoefen het nie. 

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55