Aanspreklikheid weens delikte deur gades gepleeg

Aanspreeklikheid weens delikte deur gades gepleeg.—Wanneer ’n gade aanspreeklik is vir die betaling van skadevergoeding, met inbegrip van genoegdoening, weens ’n delik deur hom gepleeg, of wanneer ’n bydrae kragtens die Wet op die Verdeling van Skadevergoeding, 1956 (Wet No. 34 van 1956), op ’n gade verhaalbaar is, is dié skade-vergoeding of bydrae en enige koste teen hom toegeken, van die afsonderlike goed, as daar is, van daardie gade verhaalbaar, en slegs vir sover hy nie afsonderlike goed het nie, van die gemeenskaplike boedel: Met dien verstande dat vir sover die skadevergoeding, bydrae of koste van die gemeenskaplike boedel verhaal is, verrekening ten gunste van die ander gade of sy boedel, na gelang van die geval, by die verdeling van die gemeenskaplike boedel moet geskied.

 

 

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55