Aanwas van boedel

(1)  (a)  Die aanwas van ’n gade se boedel is die bedrag waarmee die netto waarde van sy boedel by die ontbinding van sy huwelik die netto waarde van sy boedel by die aanvang van daardie huwelik oorskry.

(b)  By die bepaling van die aanwas van ’n gade se boedel—

(i)

word enige bedrag wat by wyse van vergoeding, uitgesonderd vergoeding vir vermoënskade, by die boedel aangewas het buite rekening gelaat;

(ii)

word ’n bate wat ingevolge die huweliksvoorwaardes van die gades van die aanwasbedeling uitgesluit is, asook enige ander bate wat hy uit hoofde van sy besit of vroeëre

 

besit van eersgenoemde bate verkry het, nie as deel van dié boedel by die aanvang of die ontbinding van sy huwelik in aanmerking geneem nie;

(iii)

 

word die netto waarde van dié boedel by die aanvang van sy huwelik bereken met inagneming van enige verskil wat daar in die waarde van geld mag bestaan by die

 

aanvang en die ontbinding van sy huwelik, en vir dié doel geld die beswaarde gemiddelde van die verbruikersprysindeks soos van tyd tot tyd in die Staatskoerant

 

afgekondig, as prima facie-bewys van enige verandering in die waarde van geld.

 

(2)  Die aanwas van ’n oorlede gade se boedel word bepaal voordat daar aan ’n testamentêre beskikking, ’n skenking mortis causa of erfopvolging ingevolge die intestate erfreg uit daardie boedel gevolg gegee word. 

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55