Aanwasbedeling

(1)  By die ontbinding van ’n huwelik onderworpe aan die aanwasbedeling deur egskeiding of deur die dood van een van of albei die gades, verkry die gade wie se boedel geen aanwas toon nie of ’n kleiner aanwas toon as die boedel van die ander gade, of sy boedel indien hy oorlede is, ’n vordering teen die ander gade of sy boedel vir ’n bedrag gelyk aan die helfte van die verskil tussen die aanwas van die gades se onderskeie boedels.

(2)  Behoudens die bepalings van artikel 8 (1) ontstaan ’n vordering ingevolge subartikel (1) by die ontbinding van die huwelik, en is die reg van ’n gade om ingevolge hierdie Wet in die aanwas van die ander gade se boedel te deel nie gedurende die bestaan van die huwelik sedeerbaar of vir beslaglegging vatbaar nie, en maak dit nie deel van die insolvente boedel van ’n gade uit nie. 

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55