Afskaffing van marital mag

(1)  Die reël van die gemene reg ingevolge waarvan ’n man die maritale mag oor die persoon en goed van sy vrou verkry, word hierby herroep.

(2)  Enige maritale mag wat ’n man oor die persoon en goed van sy vrou onmiddellik voor die datum van inwerkingtreding van hierdie subartikel het, word hierby afgeskaf.

(3)  Die bepalings van Hoofstuk III is op elke huwelik binne gemeenskap van goed van toepassing, ongeag die datum waarop so ’n huwelik gesluit is.

(4)  Die afskaffing van die maritale mag by subartikel (2) raak nie die regsgevolge van enige handeling verrig of late of feit wat bestaan het voor sodanige afskaffing nie.

 

 

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55