Bevoegdheid van hof om verdeling van aanwas te gelas

(1)  ’n Hof kan op aansoek van ’n gade wie se huwelik aan die aanwasbedeling onderworpe is en wat die hof oortuig dat sy reg om by die ontbinding van die huwelik in die aanwas van die ander gade se boedel te deel deur die optrede of voorgenome optrede van die ander gade ernstig benadeel word of waarskynlik ernstig benadeel sal word, en dat ander persone nie daardeur benadeel sal word nie, die onmiddellike verdeling van die betrokke aanwas ooreenkomstig die bepalings van hierdie Hoofstuk of op die ander grondslag wat die hof billik ag, gelas.

(2) ’n Hof wat ’n lasgewing kragtens subartikel (1) uitreik, kan beveel dat die aanwasbedeling wat op die huwelik van toepassing is, vervang word deur ’n huweliksgoedere-bedeling ingevolge waarvan aanwasdeling asook gemeenskap van goed en gemeenskap van wins en verlies uitgesluit word.

(3) Wanneer ’n bevel kragtens subartikel (2)gegee word, moet die griffier ’n afskrif daarvan aan die betrokke registrateur van aktes stuur, wat ’n paslike verwysing na die nuwe huweliksgoederebedeling op die registrasieduplikaat van die betrokke huweliksvoorwaardes en op elke afskrif daarvan wat aan hom vir endossering aangebied word, moet laat aanbring.

(4) ’n Registrateur van aktes wat ingevolge subartikel (3) kennis van ’n nuwe huweliksgoederebedeling kry, moet alle ander registrateurs van aktes dienooreenkomstig in kennis stel en elk van hulle van ’n afskrif van die hofbevel voorsien, en elke registrateur van aktes wat aldus in kennis gestel word, moet ’n paslike verwysing na die nuwe huweliks-goederebedeling op die afskrif, as daar is, van die betrokke huweliksvoorwaardes wat in sy kantoor geliasseer is en op elke afskrif daarvan wat aan hom vir endossering aangebied word, laat aanbring. 

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55