Bevoegdheid van hof om verdeling van gemeenskaplike boedel te gelas

Bevoegdheid van hof om verdeling van gemeenskaplike boedel te gelas.—(1)  ’n Hof kan op aansoek van ’n gade, indien hy daarvan oortuig is dat die gade se belang in die gemeenskaplike boedel deur die optrede of voorgenome optrede van die ander gade ernstig benadeel word of waarskynlik ernstig benadeel sal word, en dat ander persone nie daardeur benadeel sal word nie, die onmiddellike verdeling van die gemeenskaplike boedel in gelyke dele of op die ander grondslag wat die hof billik ag, gelas.

(2)  ’n Hof wat ’n lasgewing kragtens subartikel (1) uitreik, kan gelas dat die gemeenskap van goed vervang word deur ’n ander huweliksgoederebedeling, onderworpe aan die voorwaardes wat hy goedvind.

 

 

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55