Erflatings, legate en skenkings uitgesluit van aanwas

(1)  ’n Erflating, legaat of skenking wat ’n gade gedurende die bestaan van sy huwelik toeval, asook enige ander bate wat hy uit hoofde van sy besit of vroeëre besit van daardie erflating, legaat of skenking verkry het, maak nie deel van die aanwas van sy boedel uit nie, behalwe vir sover die gades in hulle huweliksvoorwaardes anders ooreenkom of vir sover die erflater of skenker anders bepaal.

(2)  By die bepaling van die aanwas van ’n gade se boedel word ’n skenking tussen gades, uitgesonderd ’n skenking mortis causa, nòg as deel van die skenker se boedel nòg as deel van die begiftigde se boedel in aanmerking geneem.

 

 

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55