Gebrek aan toestemming, en opskorting van gade se bevoegdhede

Gebrek aan toestemming, en opskorting van gade se bevoegdhede.—(1)  Wanneer ’n gade die toestemming wat ingevolge subartikel (2) of (3) van artikel 15, of artikel 17, vereis word, weerhou, of wanneer die toestemming om ’n ander rede nie verkry kan word nie, kan ’n hof op aansoek van die ander gade hom verlof gee om die transaksie sonder die vereiste toestemming aan te gaan indien die hof oortuig is dat, in die geval waar die toestemming weerhou word, die weerhouding onredelik is of, in enige ander geval, daar goeie rede bestaan om van die toestemming af te sien.

(2)  Indien ’n hof oortuig is dat dit ter beskerming van ’n gade se belang in die gemeenskaplike boedel noodsaaklik is, kan hy op aansoek van daardie gade enige bevoegdheid wat die ander gade kragtens hierdie Hoofstuk mag uitoefen, vir ’n bepaalde of ’n onbepaalde tydperk opskort.

 

 

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55