Gelyke bevoegdhede van gades geroud in gemeenskap

Behoudens die bepalings van hierdie Hoofstuk het ’n vrou in ’n huwelik in gemeenskap van goed dieselfde bevoegdhede met betrekking tot die beskikking oor die bates van die gemeenskaplike boedel, die aangaan van skulde wat van die gemeenskaplike boedel verhaalbaar is, en die bestuur van die gemeenskaplike boedel, as dié wat ’n man in so ’n huwelik onmiddellik voor die inwerkingtreding van hierdie Wet gehad het

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55