Kort title en inwerkingtreding

(1)  Hierdie Wet heet die Wet op Huweliksgoedere, 1984, en tree in werking op ’n datum wat die Staatspresident by proklamasie in die Staatskoerant bepaal.

(2)  Verskillende datums kan kragtens subartikel 1 en opsigte van verskillende bepalings van hierdie Wet bepaal word.

 

 

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55