Sekere vergoeding uitgesluit van gemeenskap en verhaalbaar op ander gade

Sekere vergoeding uitgesluit van gemeenskap en verhaalbaar op ander gade.—Ondanks die feit dat ’n gade in gemeenskap van goed getroud is—

(a)

val enige bedrag wat hy of sy by wyse van vergoeding, uitgesonderd vergoeding vir vermoënskade, weens die pleeg van ’n delik teen hom of haar, op enige persoon verhaal het, nie in die gemeenskaplike boedel nie, maar word dit sy of haar afsonderlike goed;

(b)

kan hy of sy op die ander gade vergoeding verhaal ten opsigte van liggaamlike beserings deur hom of haar opgedoen en wat in die geheel of gedeeltelik aan die skuld van daardie gade te wyte is en hierdie vergoeding word nie deel van die gemeenskaplike boedel nie, maar word die afsonderlike goed van die beseerde gade.

 

 

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55