Verdeling van huweliksgoed by ontbinding van huwelik weens gebrek aan toestemming van ouers of voog.

        

Verdeling van huweliksgoed by ontbinding van huwelik weens gebrek aan toestemming van ouers of voog.—(1)  Indien ’n hof ’n huwelik waarby ’n minderjarige ’n party is, ontbind op grond van die gebrek aan toestemming deur die ouers of voog van die minderjarige, of ’n kommissaris van kindersorg wie se toestemming regtens vir die aangaan van ’n huwelik vereis word, kan hy dié bevel met betrekking tot die verdeling van die huweliksgoed van die gades gee wat hy billik ag.

(2)  Indien so ’n huwelik nie ontbind word nie, is die vermoënsregtelike gevolge van die huwelik dieselfde asof die minderjarige ten tyde van die sluiting van die huwelik meerderjarig was en word enige huweliksvoorwaardes ingevolge waarvan die aanwasbedeling ingesluit is en wat met die oog op so ’n huwelik verly is, geag geldig verly te wees.

 

 

 

 

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55