Voorhuwelikse Kontrak met Aanwas

Bladsy 1

VOLMAG OM HUWELIKSVOORWAARDES AAN TE GAAN

Ons, die ondergetekendes,

A

IDENTITEITSNOMMER: XXXX

ONGETROUD

en

B

IDENTITEITSNOMMER: XXXX

ONGETROUD

gesamentlik sowel as afsonderlik, benoem en stel hiermee :

xx

met die mag van substitusie aan om ons wettige Prokureur en/of Agent in ons naam, plek en stede te wees, en te verskyn voor 'n Notaris in die Provinsie van Gauteng en 'n Huweliksvoorwaarde-kontrak te verly in die vorm en op die voorwaardes soos per aanhangsel en deur ons geparafeer en in die algemeen om voorgenoemde doeleindes te verwesenlik en om wat ook al nodig mag wees net so volledig doeltreffend te doen of te laat doen as wat ons dit sou kon doen indien ons persoonlik teenwoordig was en hierin gehandel het en ons ratifiseer, laat toe en bevestig alles wat ookal ons gemelde Prokureur en/of Agent hier kragtens wettiglik mag doen of laat doen.

GETEKEN te op hierdie dag van 2017

AS GETUIES :

1. _________________________                                       __________________________

                                                                                                                                  A

2. _________________________                                      ___________________________

                                                                                                                                  B

Bladsy 2

Protokol Nr.__________

VOORHUWELIKSE KONTRAK

LAAT DIT HIERMEE BEKEND WEES

DAT OP HIERDIE ______ DAG VAN _____________ 2017 VOOR MY,

PETRUS GERHARDUS LOUWRENS KOEN

NOTARIS BEëDIG EN TOEGELAAT VOLGENS WET EN WOONAGTIG EN PRAKTISEREND IN PRETORIA, IN DIE PROVINSIE GAUTENG, REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA EN IN DIE TEENWOORDIGHEID VAN DIE ONDERGETEKENDE GETUIES, PERSOONLIK KOMPARTEER HET.

xx

behoorlik daartoe gemagtig deur:

A

IDENTITEITSNOMMER: XXXX

ONGETROUD

en

B

IDENTITEITSNOMMER: XXXX

ONGETROUD

Kragtens Volmagte geteken te ______________ op ___________________ 2017 welke volmagte aan my getoon is en tans in my Protokol berus.

Bladsy 3

EN die Komparante verklaar het dat nademaal die gemelde

A

en

B

(hierna genoem "die partye") beoog om met mekaar te trou, hulle ooreengekom het:

1.Daar sal kragtens die huwelik tussen die aanstaande eggenote geen gemeenskap van goed ontstaan nie, maar elkeen sal sy of haar goedere, van watter aard dit ook al mag wees, roerend of onroerend, teenswoordige sowel as toekomstige, behou en besit ewe asof geen huwelik gesluit was nie.

2.Die aanstaande eggenote sal nie die een vir die ander se skulde en verpligtinge aanspreeklik wees nie, hetsy die skulde of verpligtinge voor, hetsy gedurende die huwelik ontstaan het, maar elkeen sal slegs vir sy of haar eie skulde en verpligtinge aanspreeklik wees.

3.Alle erfenisse hetsy kragtens uiterste wil, hetsy volgens intestate erfreg, eweas alle legate en ander testamentêre beskikkinge, asook alle skenkings tussen lewendes wat aan of ten behoewe van die aanstaande eggenote nagelaat, bemaak of gedoen is, asook enige aftree fondse, en of annuïteite sal die uitsluitlike eiendom wees van hom of van haar ten behoewe van wie dit aldus nagelaat, bemaak, beskik of geskenk is.

4.Elke party behou volle vryheid om sonder medewerking van die ander party oor sy of haar goedere kragtens testament, kodisil of ander testamentêre akte, soos hy of sy geskik mag vind, te beskik.

5.Daar sal kragtens die huwelik tussen die aanstaande eggenote geen gemeenskap van wins en verlies ontstaan nie, maar alle wins en alle verlies sal 'n bate of 'n las wees van hom of van haar wat die wins maak of die verlies ly.

Dat die huwelik onderworpe sal wees aan die aanwasbedeling ingevolge die bepalings van Hoofstuk 1 van die Wet op Huweliksgoedere, 1984 (Wet Nr. 88 van 1984).

Vir doeleindes van bewys van die netto waarde van hulle onderskeie boedels by die aanvang van die voorgenome huwelik die voorgenome gades verklaar het dat die netto waarde van hulle onderskeie boedels hiermee uitgesluit word soos volg is:

A

? Die totale waarde van sy bates hiermee uitgesluit: R0.00

B

? Die totale waarde van haar bates hiermee uitgesluit : R0.00

Bladsy 4

Vir doeleindes van bewys van die netto waarde van hulle onderskeie boedels met die aanvang van hul voorgenome huwelik, die gades verklaar het dat die aanvangswaardes vir hul voorgenome huwelik as volg is:

A

? Aanvangswaarde : R0.00

B

? Aanvangswaarde : R0.00

Op welke voorwaardes en stipulasies die Komparante verklaar het dat hul bedoeling is om die gemelde beoogde huwelik te voltrek en onderling belowe en ooreengekom het om aan mekaar die volle werking en waarde hiervan onder verbintenis van hul persoon en eiendom volgens wet toe te laat.

GETEKEN te PRETORIA op die voormelde dag, maand en jaar in die teenwoordigheid van die ondergetekende getuies en van my, die Notaris.

AS GETUIES:

________________________                                            __________________________

                                                                                                                                A

________________________                                            __________________________

                                                                                                                                B

Voor my,

__________________________

NOTARIS

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55