Woordomskrywing

 

1.  In hierdie Wet, tensy uit die samehang anders blyk, beteken—

,,afsonderlike goed” goed wat nie deel van ’n gemeenskaplike boedel uitmaak nie;

,,bankinstelling” ’n bankinstelling soos omskryf in artikel 1 van die Bankwet, 1965 (Wet No. 23 van 1965);

,,bouvereniging” ’n bouvereniging soos omskryf in artikel 1 van die Bouverenigingswet, 1965 (Wet No. 24 van 1965);

,,finansiële instelling” ’n finansiële instelling soos omskryf in artikel 1 van die Wet op Finansiële Instellings (Belegging van Fondse), 1984 (Wet No. 39 van 1984);

,,gemeenskaplike boedel” die gemeenskaplike boedel van ’n man en ’n vrou wat in gemeenskap van goed getroud is;

,,genoteerde effekte” genoteerde effekte soos omskryf in artikel 1 van die Wet op Beheer van Effektebeurse, 1985 (Wet No. 1 van 1985);

[Omskrywing van „genoteerde effekte” gewysig deur art 4 van wet no 18 van 1996

Bewoording van Artikels

,,hof” ’n provinsiale of plaaslike afdeling van die Hooggeregshof van Suid-Afrika of ’n egskeidingshof ingestel kragtens artikel 10 van die Swart Administrasiewet, 1927, Wysigingswet, 1929 (Wet No. 9 van 1929), en ook, by die toepassing van artikel 16 , ’n regter in kamers, en, by die toepassing van artikel 16, ’n landdroshof wat met betrekking tot die betrokke aangeleentheid jurisdiksie het.

 

 

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55